.

Rekrutacja

Rekrutacja jest prowadzona w okresie luty 2013 r. – czerwiec 2014 r. i ma charakter: 

 • zamknięty - na etapie firm
 • otwarty, powszechny i ciągły (wg regulaminu) - na etapie pracowników, przeprowadzana w porozumieniu z działami kadr przedsiębiorstw biorących udział w projekcie. 

Rekrutacja jest ZGODNA Z POLITYKĄ RÓWNYCH SZANS. 

KRYTERIA REKRUTACJI DOT. PRZEDSIĘBIORSTW

Do projektu mogą być zakwalifikowane wyłącznie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw zawarta w art. 1-6 załącznika I do rozporządzenia Komisji nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.):

 • z branży transportowej - sekcja H PKD 2007: dział 49; 
 • posiadające jednostkę organizacyjną na terenie woj. dolnośląskiego
 • które dotychczas nie korzystały z pomocy PO KL w ramach szkoleń objętych zasadami pomocy publicznej (nie była im udzielona pomoc publiczna lub pomoc de minimis na wsparcie pracowników na szkolenia) 
  UWAGA: Kryterium nie dotyczy pracowników przedsiębiorstwa, którzy z własnej inicjatywy korzystali ze szkoleń współfinansowanych z PO KL, na które nie byli delegowani przez pracodawcę.
 • które nie otrzymało w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych pomocy de minimis z różnych źródeł i różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą o którą się ubiega przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000 Euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych 100 000 Euro, obliczonych według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu udzielenia pomocy

KRYTERIA REKRUTACJI DOT. PRACOWNIKÓW/PRZEDSIĘBIORCÓW

Do projektu mogą zostać zakwalifikowane osoby, które

 • są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach spełniających kryteria rekrutacji dot. przedsiębiorstw lub są przedsiębiorcami wykonującymi we własnym imieniu działalność gospodarczą i także spełniają kryteria rekrutacji dot. przedsiębiorstw
 • posiadają wykształcenie nie wyższe niż średnie
 • pracują na terenie woj. dolnośląskiego


ETAPY REKRUTACJI:


I. Złożenie dokumentacji zgłoszeniowej przez przedsiębiorców lub pracodawców (mail, poczta lub osobiście w biurze projektu), zawierających:

 • formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa (z danymi firmy i kandydatów)
 • oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis za rok bieżący i 2 lata poprzedzające (art. 37 ust. 1 ustawy z dn. 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej)
 • oświadczenie o niekorzystaniu ze wsparcia w ramach PO KL szkolenia pracowników w ramach projektów z pomocą publiczną (część formularza zgłoszeniowego)
 • oświadczenie o konieczności/braku konieczności składania rocznych sprawozdań finansowych
 • wpis do ewidencji o działalności gospodarczej/KRS
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • podpisane oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów
 • kserokopia prawa jazdy kat. B kandydatów


II. Analiza potrzeb szkoleniowych

 • rozmowy z osobami zarządzającymi firmami; właścicielami w zakresie zapotrzebowania na kierowców z kat. C, CE, D i KWP
 • rozmowy z kandydatami w zakresie ich predyspozycji i oceny motywacji uzyskania uprawnień C, CE, KWP lub D, KWP
III. Kwalifikacja
Do projektu kwalifikowane będą wyłącznie osoby z co najwyżej średnim wykształceniem.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji na dane szkolenia przysługuje:

 • osobom niepełnosprawnym (osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych)
 • w dalszej kolejności kobietom – parytet 6 miejsc dla kobiet (w przypadku zgłoszenia większej liczby kobiet – mają one pierwszeństwo w kwalifikacji),
 • pozostałe osoby wg kolejności zgłoszeń i wielkości firm
Lista uczestników będzie tworzona w oparciu o ww. kryteria na 7 dni przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji kwalifikowane będą kolejne osoby z listy. Po zamknięciu list z Beneficjentami pomocy podpisywane będą umowy szkoleniowe i wystawiane zaświadczenia o udzieleniu pomocy de minimis, a uczestnicy złożą deklaracje uczestnictwa i zgody na przetwarzanie danych osobowych.